Sätt personliga mål på jobbet

Tydliga jobbmål hjälper dig fokusera på det viktigaste för att nå karriärmål och utveckla färdigheter.

I början av året ser många en utmärkt möjlighet att sätta personliga mål på jobbet för att främja sin professionella utveckling och karriärtillväxt, men målen kan sättas när som helst på året. Att ha väldefinierade mål på jobbet hjälper dig att fokusera på vad som är viktigast för att framgångsrikt nå dina karriärmål och utveckla färdigheter som är värdefulla både på kort och lång sikt.

Viktigt att sätta mål på jobbet

Att sätta personliga mål på jobbet är ett hjälpmedel i den egna professionella utvecklingen och kan öka produktiviteten på arbetsplatsen. När du sätter mål för dig själv förbättras ditt fokus, engagemang och känsla av att göra meningsfulla framsteg.

Det finns flera skäl till varför det är viktigt att sätta mål på jobbet:

 1. Tydlig riktning: Att sätta personliga mål hjälper dig att förstå vad som förväntas av dig på jobbet och vilka aktiviteter du behöver fokusera på för att uppnå dessa mål.
 2. Motivation: Att ha mål skapar en känsla av utmaning och prestation, vilket i sin tur kan öka motivationen till att arbeta hårdare och mer effektivt.
 3. Ökad produktivitet: Genom att sätta realistiska och uppnåeliga mål kan du bättre planera och prioritera dina arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet på arbetsplatsen i stort.
 4. Professionell utveckling: Att sätta karriärmål för sig själva hjälper ofta att planera sin egen utvecklingsbana, vilket kan främja engagemang och lojalitet gentemot företaget.
 5. Ökad stimulans: Att sätta mål på jobbet bidrar till ökad mental stimulans och intellektuell utmaning som bidrar till en känsla av personlig tillfredsställelse och uppfyllelse. När du strävar efter att uppnå nya och mer krävande mål, uppmuntras du att tänka kreativt, lösa komplexa problem och utveckla nya färdigheter.

Identifiera dina karriärmål

Att sätta personliga mål på jobbet kan vara utmanande, men genom att identifiera dina karriärmål kan du skapa en fast grund för att utvecklas på jobbet.

Utvärdera din nuvarande arbetssituation

För att få en klar bild av vart du vill i framtiden, vill du först och främst utvärdera dina nuvarande arbetsuppgifter och ansvarsområden. Detta ger dig en bra utgångspunkt för att identifiera vilka områden du vill utvecklas inom. Enkla steg för att göra detta inkluderar följande tre steg.

1. Skapa en överblick

Skriv ner dina nuvarande arbetsuppgifter och ansvarsområden. Detta hjälper dig att få en överblick över ditt arbete och vad som förväntas av dig.

2. Analysera styrkor och svagheter

Bedöm dina styrkor och svagheter på varje område. Notera vilka arbetsuppgifter du känner dig trygg och kompetent inom, och vilka områden du behöver förbättra.

3. Hitta dina mål

Identifiera potentiella karriärmål som kan hjälpa dig att utvecklas inom de svagare områdena och att bredda din kompetens.

Skapa en framtidsvision

Att skapa en klar framtidsvision hjälper dig att sätta effektiva personliga mål på jobbet. Visionen bör inkludera var du ser dig själv inom 1, 3 och 5 år, och vilka delmål som du behöver uppnå längs vägen. För att arbeta fram din framtidsvision kan du sätta breda, långsiktiga och kortsiktiga mål.

 • Breda mål: Fundera på vad du vill uppnå rent generellt med din karriär. Detta skulle kunna vara att bli expert inom ditt område, att byta bransch eller att få en ledande position.
 • Långsiktiga mål: Fastställ de långsiktiga målen som krävs för att nå dina bredare karriärmål. Dessa kan vara att slutföra en utbildning, att ta certifikat eller att få erfarenhet från specifika projekt.
 • Kortsiktiga mål: Identifiera vilka kortsiktiga mål som bidrar till att uppnå dina långsiktiga mål. Dessa kan handla om att bli bättre på att disponera din tid, att utveckla emotionell intelligens eller att utöka ditt professionella nätverk.

Sätt SMARTa mål på jobbet

När du sätter upp dina mål kan du använda dig av SMART-metoden. Den identifierar fem olika grundläggande aspekter som hjälper dig att sätta mål som är uppnåbara.

 1. Specifika
 2. Mätbara
 3. Accepterade
 4. Realistiska
 5. Tidsbestämda

Specifika mål

När du sätter personliga mål på jobbet är det viktigt att dina mål är specifika och tydliga. Istället för att tänka "Jag vill bli bättre på mitt jobb" kan du bryta ner detta i mindre, mer specifika mål, som att lära sig mer om Excel eller Word. Specificera vad du vill uppnå, så att du lättare kan mäta dina framsteg.

Mätbara mål

För att kunna utvärdera och följa dina framsteg är det viktig att målen är mätbara. Detta innebär att du bör inkludera kvantitativa eller kvalitativa faktorer i dina mål, så att du konkret kan mäta hur mycket du har förbättrats. Ett sådant exempel kan vara att förbättra dina språkkunskaper.

Accepterade mål

Dina mål bör vara utmanande men samtidigt accepterade av dig själv och eventuella kollegor eller chefer som är involverade i din utveckling. Att sätta realistiska mål som du tror att du kan uppnå inom en viss tid minskar risken för besvikelse och ökar motivationen att fortsätta jobba mot målen.

Realistiska mål

Att sätta upp tidsramar för dina mål håller motivationen uppe. När du sätter upp utvecklingsmål bör du planera för en realistisk tidshorisont för att uppnå dessa mål. Detta hjälper dig att kontinuerligt fokusera och prioritera dina ansträngningar för att uppnå målen inom en rimlig tid.

Tidsbestämda mål

För att underlätta din framgång mot målen kan det vara hjälpsamt att dela upp dina mål i mindre, tidsbundna milstolpar. Dessa milstolpar fungerar som delmål och ger dig en känsla av att du gör framsteg längs vägen.

Exempel på mål på jobbet enligt SMART-metoden

 • "Jag ska bli expert på att använda pivot-tabeller och avancerade formler i Excel senast juni i år."
 • "Mitt mål är att utveckla och genomföra minst tre högkvalitativa presentationer för teamet under första kvartalet."
 • "Jag ska öka mina månatliga säljsiffror med 15% fram till slutet av 2024 genom förbättrad kundengagemang och produktkännedom."
 • "Målet är att uppnå en genomsnittlig kundtillfredsställelse på minst 90% i kundundersökningar under andra Q1 och Q2."
 • "Mitt mål, som godkänts av min chef, är att leda ett mindre projektteam framgångsrikt genom projektets livscykel innan årets slut."
 • "Jag ska delta i minst fyra branschspecifika nätverksevenemang under kommande år för att bygga upp mitt professionella nätverk, godkänt av min mentor."
 • "Jag ska förbättra min tidsförvaltning genom att implementera en daglig planeringsrutin, med målet att minska tiden för att slutföra veckouppgifter med 20% fram till december i år."
 • "Jag ska förbättra mina spanska språkkunskaper till en mellannivå genom att delta i veckovisa lektioner och övningar under året."
 • "Innan slutet av Q2 ska jag ha genomfört en certifieringskurs i digital marknadsföring och tillämpat mina nya kunskaper i minst två marknadsföringskampanjer."
 • "Jag ska delta i ett veckovist yoga- och mindfulnessprogram under hela kommande år för att förbättra min arbetsrelaterade stresshantering."

Utvärdera och justera målen löpande

För att framgångsrikt nå dina uppsatta mål på jobbet bör du regelbundet följa upp hur det går genom att utvärdera och justera dem om det behövs. Det är bättre att justera ditt mål om förutsättningarna har ändrats än att kämpa mot något som är omöjligt att nå.

Det finns två huvudsakliga metoder för att säkerställa att dina mål är effektiva och på rätt spår: regelbunden självreflektion och respons från kollegor och chefer.

Regelbunden självreflektion

För att kunna utvärdera och justera dina mål på jobbet, behöver du reflektera över ditt arbete och dina prestationer regelbundet. Det kan t.ex. innebära att du:

 • … sätter upp schemalagda tidpunkter för att reflektera över dina framsteg
 • … skriver ner dina tankar om vad som har gått bra och vad som kan förbättras
 • … funderar över om dina mål fortfarande är relevanta och om de behöver justeras

Genom att göra detta kommer du kunna identifiera och korrigera eventuella problem och se till att dina mål fortsatt är realistiska och meningsfulla.

Respons från kollegor och chefer

Det är också hjälpsamt att ta emot och be om feedback från dina kollegor och chefer. Detta ger dig möjligheten till en objektiv insikt i din prestation och hjälper dig att säkerställa att du är på rätt väg för att nå dina mål. Några tips för att hantera feedback är att:

 • … vara öppen för kritik och förslag, även om det kan vara svårt att höra
 • … be om exempel för att förstå exakt var och hur du kan förbättras
 • … följ upp med dina kollegor och chefer för att se om de märker några förbättringar

Sammanfoga dina personliga och yrkesmässiga mål

Att sätta personliga mål på jobbet kan vara en utmärkt möjlighet att fokusera på både din personliga och yrkesmässiga utveckling. Genom att integrera dessa två typer av mål kan du skapa et mer balanserat och givande arbetsliv.

Exempel på mål på jobbet som involverar din personliga utveckling

 • ”Jag ska förbättra förmågan att prioritera och planera”
 • ”Jag ska utveckla din emotionella intelligens”
 • ”Jag ska bygga ett starkt professionellt nätverk”
 • ”Jag ska lära mig en ny färdighet”
 • ”Jag ska bli bättre på att kommunicera”