Universitetslektor i energiteknik

Antal platser:
Publicerad: 2020-02-14
Sista ansökningsdag: 2020-03-09
Stad: Umeå
Vi söker nu en universitetslektor som kan förstärka Institutionens för tillämpad fysik och elektroniks behov inom området för energiteknik. Vi söker dig som har forsknings- och undervisningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2020-03-09. Arbetsbeskrivning Den sökande förväntas delta i våra utbildningar inom energiteknik, vilket innefattar att bedriva undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna och den sökande förväntas bedriva nydanande forskning som anknyter till termokemisk energiomvandling. Samverkan med industrin är viktig både för grundutbildningen och för forskningen inom detta område. Anställningen innehåller institutionsfinansierad forskningstid motsvarande 40 % av en heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Innehavaren av anställningen förväntas också söka externa forskningsmedel.   Anställningen är tillsvidare och på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Behörighetskrav Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4 § Behörig att anställas som lektor är den som har - visat pedagogisk skicklighet - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vi söker dig som har doktorsexamen i energiteknik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande utländsk examen. Styrkta erfarenheter av forskning inom energiteknik med inriktning mot termisk processkemi avseende processimulering och förgasning är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom energiteknik med inriktning mot grundläggande termodynamik, förbränningsteknik, och termisk energiomvandling är ett krav. För att bli anställd krävs förmåga att undervisa på svenska, eller att universitetet bedömer att den som anställs förväntas kunna göra detta inom ett år från anställningsdatum. Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift. Bedömningsgrunder I en sammanvägd bedömning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vetenskaplig skicklighet Vetenskaplig skicklighet ska avse området mot energiteknik och främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer review). Kriterier för bedömningen är bredd, djup, originalitet och produktivitet i forskningen, bidrag till det internationella vetenskapssamhället, förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt förmåga till samverkan med omgivande samhälle. Pedagogisk skicklighet Bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet är förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,  förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel, ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet energiteknik. Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och kursansvar är meriterande.  Dokumenterad erfarenhet av övrig undervisning på ingenjörskurser samt handledning av examensarbeten är meriterande. Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i länken under ”Ansökan”. Övriga bedömningsgrunder Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att på ett flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom akademin och samverka med industrin. Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet. Erfarenhet av att designa, bygga, och validera laborativa uppställningar är meriterande. Viktning av bedömningsgrunderna Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (2); Pedagogisk skicklighet (2); Administrativ och annan skicklighet, samt övriga kvalifikationer, av betydelse för de i anställningen ingående arbetsuppgifterna (1). Ansökan Till ansökan ska bifogas: - personligt brev inklusive kontaktuppgifter - ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter - publikationslista - redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan) - redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan) - redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal - redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet - en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen - vidimerade kopior av relevanta examensbevis - kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan. - två referenser inklusive kontaktuppgifter https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-03-09! Information Närmare upplysningar lämnas av prefekt Per Hallberg, per.hallberg@umu.se Tel: 090-786 80 62

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön