Myndigheten För Digital Förvaltning

Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion. Vidare bistår vi regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följer och analyserar utvecklingen.

DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Som stöttar och driver på. Till nytta för alla.

Antal anställda: 50-99
Hemsida: www.digg.se
Myndigheten För Digital Förvaltning

Här finns vi