Examensarbete, Förbikoppling av stationer vid reinvesteringsprojekt

Antal platser:
Yrkesbenämning: Civilingenjör, elkraft
Publicerad: 2022-05-13
Sista ansökningsdag: 2022-06-05
Stad: Sundbyberg
Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet. Enheten Reinvestering AC-stationer  ansvarar för planering och projektledning vid genomförande av förnyelser och ombyggnationer i transmissionsnätet. Projekten kan vara kompletta stationsförnyelser eller delförnyelser där man tex byter endast kontrollanläggningen eller vissa ställverksapparater. Bakgrund Svenska kraftnät har ett stort behov av att förnya befintliga stationer i transmissionsnätet och i detta examensarbete får du vara med och bidra i ett viktigt och prioriterat arbete på Svk med stort intrresse från övriga ganisationen. Svenska kraftnät  står inför en utmanande framtid där ett stort antal befintliga anläggningar behöver förnyas och därtill kommer nya anslutningar av bland annat vindkraft samt större industrier. Detta ställer stora krav på transmissionsnätets tillgänglighet, även under själva genomförandet av förnyelser och ombyggnationer, och innebär ökad svårighet att genomföra projekt där längre avbrottstider krävs. Därför finns ett behov av att behöver ta fram metoder och arbetssätt för projektgenomföranden där vi minimerar behovet av avbrott på våra ledningar, både sett till avbrottens längd och antal. Uppdraget Uppdraget innebär att utreda möjligheten till förbikoppling av stationer i samband med förnyelser och ombyggnationer för att därigenom dels kunna bibehålla ansluten produktion i större utsträckning och dels undvika eller minska behovet av att ta ledningar ur drift under arbetet genom att: • Undersöka om förbikopplingar kan utnyttjas för att minska antalet avbrott eller avbrottens längd och om detta därigenom kan förkorta tiden för förnyelsen/ombyggnationen. • Analysera om det finns specifika förutsättningar som kan indikera att förbikoppling kan vara fördelaktigt och/eller hitta tillvägagångssätt för att analysera möjligheten till förbikoppling. • Utreda vilka tekniska alternativ som finns för att förbikoppla stationer tillfälligt under förnyelser och ombyggnationer. • Utreda övergripande vilka tekniska anpassningar och hänsyn som behöver göras vid införande av en förbikoppling för att bibehålla transmissionsnätets säkerhet i form av övervakning och felbortkoppling under det att förbikopplingen är i drift. • bedöma den kostnads- och tidsbesparing som kan uppnås med att nyttja förbikopplingar av stationer vid planerade förnyelser och ombyggnationer enligt Svenska kraftnäts stationsförnyelseprogram samt vilka eventuella investeringar som bör göras t ex i form av mobila enheter, för att möjliggöra förbikopplingarna på effektivaste sätt. • Utreda behov av plats, markåtgärder etc. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av en utredningsledare, ett par erfarna projektledare samt teknikspecialister inom området. Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske: • Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion. • Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät. • Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete. • Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat. Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng. Din bakgrund Du läser en civilingenjörsutbildning inom elkraftteknik eller motsvarande. Du har också god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.  Vi ser det som meriterande om du har haft sommarjobb eller extrajobb inom eldistribution/-produktion eller liknande. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav. Dina personliga egenskaper Som person är du driven och strukturerad med social förmåga att interagera med projektgruppen och övriga intressenter. Vill du veta mer? För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Liselotte Schillén-Wenger , tel. 010-475 87 94. För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73.  Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 5 juni 2022. Vårt erbjudande till dig På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 Månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela