Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-30
Sista ansökningsdag: 2021-05-31
Stad: Stockholm
vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-05-31. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 150 medarbetare. Vår kärnverksamhet består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning och forskarutbildning. Vi har utbildning, kurser och program inom barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, förskoledidaktik och fritidshemspedagogik. Ämne/ämnesbeskrivning Tjänsten är tvärvetenskapligt orienterad och rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även frågor om språk, lek och omsorg en central roll. Ämnet behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen historiskt och i nutid. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt. Dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats. Vidare ingår övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärandeprocesser i förskolan historiskt och i nutid. Teorier och metoder hämtas från samhällsvetenskap och humaniora. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i att inom området bedriva forskning och undervisning med inriktning mot förskola på grundnivå och avancerad nivå. I arbetet ingår även att aktivt bidra till utvecklingen av förskollärarprogrammet och påbyggnader på avancerad nivå. Administrativa ansvarsuppgifter inom den vidare ram som Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder, kan också bli aktuella. Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.  Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i förskoledidaktik, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, didaktik, utbildningshistoria eller närliggande ämnen eller har motsvarande tvärvetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning. Särskild vikt fästes vid fördjupad forskning med relevans för förskolans verksamhet. Stor vikt fästs vid • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning. • Att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer. Vikt fästs även vid erfarenhet av undervisning på förskollärarprogram. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Övriga upplysningar Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mats Börjesson, tfn 08-120 762 18, mats.borjesson@buv.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Hans Rosenberg, tfn 08-16 32 64, hans.rosenberg@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela