Universitetslektor i energiteknik

Antal platser:
Publicerad: 2020-02-14
Sista ansökningsdag: 2020-03-09
Stad: Umeå
Vi söker nu en universitetslektor som kan förstärka Institutionen för tillämpad fysik och elektroniks behov inom området för energiteknik med inriktning mot termisk processkemi. Arbetsbeskrivning Den sökande förväntas bedriva nydanande forskning samt delta i våra utbildningar inom området energiteknik. Detta innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Handledning av doktorander och postdoktorer förväntas ingå i arbetsuppgifterna och den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till termokemisk energiomvandling. Samverkan med industrin är viktig både för grundutbildningen och för forskningen inom detta område. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp. Anställningen innehåller institutionsfinansierad forskningstid motsvarande 40 % av en heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Innehavaren av anställningen förväntas också söka externa forskningsmedel. Anställningen är tillsvidare och på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Behörighetskrav Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4 § Behörig att anställas som lektor är den som har - visat pedagogisk skicklighet, - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Behörig för denna befattning är den som har avlagt doktorsexamen i energiteknik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande utländsk examen. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom energiteknik är ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer. För att bli anställd krävs förmåga att undervisa på svenska, eller att universitetet bedömer att den som anställs förväntas kunna göra detta inom ett år från anställningsdatum. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift. Bedömningsgrunder I en sammanvägd bedömning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. Den vetenskapliga skickligheten skall tillmätas störst vikt och därefter pedagogisk skicklighet. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vetenskaplig skicklighet Vetenskaplig skicklighet ska avse området mot energiteknik och främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer review), liksom utifrån förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering. Kriterier för bedömningen är bredd, djup, originalitet och produktivitet i forskningen, samt förmåga till samverkan med omgivande samhälle. Kompetens inom området röntgendiffraktion är starkt meriterande. Pedagogisk skicklighet Kriterier vid bedömning av pedagogisk skicklighet: förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/ eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet energiteknik. Dokumenterad erfarenhet av övrig undervisning på ingenjörskurser samt handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. Erfarenhet inom undervisning gällande experimentella mätmetoder och termisk energiomvandling är meriterande. Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i länken under "Ansökan". Övriga bedömningsgrunder Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Den sökande bör ha internationell erfarenhet och dokumenterad förmåga att på ett självständigt och flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom akademin och samverka med industrin. Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet. Viktning av bedömningsgrunderna Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (3); Pedagogisk skicklighet (2); Administrativ och annan skicklighet, samt övriga kvalifikationer, av betydelse för de i anställningen ingående arbetsuppgifterna (1). Ansökan För fullständig annons och vad ansökan ska innehålla, vänligen se jobb.umu.se. https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-03-09! Information Närmare upplysningar lämnas av prefekt Per Hallberg, per.hallberg@umu.se Tel: 090-786 80 62.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön